Kontakt oss på +47 56 16 76 50

Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Magne Hope As jobber aktivt med å forebygge, begrense og stanse menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold gjennom hele leverandørkjeden vår. Våre kunder skal være trygge på at leveransene våre er i tråd med åpenhetsloven.

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering i 6 trinn i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette er en risikoanalyse av våre handelsavtaler og de mulige negative forhold som eventuelt kan føre til brudd på menneskerettigheter. Dersom vi skulle avdekke avvik, blir det iverksatt tiltak for å forsikre at gjenopprettelse blir iverksatt, og vi vil bruke vår mulighet for å hjelpe til å forhindre gjentagelse

Aktsomhetsvurdering

1. Forankring

Vi skal fremme respekt for menneskerettigheter. Magne Hope AS har definert vårt ansvar, våre mål og bevissthet i utforming av «retningslinjer for ansvarlighet» som ett dokument i vårt levende kvalitetssikringssystem.

2. Kartlegging og vurdering av påvirkninger

Vi foretar løpende en risikovurdering av våre innkjøp, leverandører og forretningspartnere for å kartlegge hvor den største risikoen for negative konsekvenser ligger. Vi har også kartlagt hvilke sårbare grupper som kan være mest utsatt gjennom våre handelsavtaler.

Dette gjør vi basert på følgende kriterier:

Type bransje.

Det er noen bransjer som er mer utsatt for brudd på menneskerettigheter og utnyttelse av sårbare grupper, for eksempel tekstilbransjen. Vi foretar streng kontroll av våre innkjøp, og benytter oss av leverandører vi kjenner.

Produksjonsland.

Vi vet at det i store deler av verden foregår brudd på menneskerettigheter og utnyttelse av sårbare grupper, og vi vil unngå å handle med land som har kjente utfordringer.

Størrelse på forretningspartner basert på omsetning.

Dette er med å identifisere hvor vår største påvirkning kan være.

Avhengighet.

Vi har definer vår avhengighetsgrad, og vår sårbarhet som følge av handel med våre forskjellige samarbeidspartnere.

3. Stanse, forebygge eller begrense

Vi innhenter opplysninger fra våre leverandører og handelsavtaler for å forsikre oss om at det i alle ledd i vår verdikjede er ett bevisst forhold til åpenhetsloven.

4. Oppfølging og overvåking

Magne Hope AS skal kontinuerlig sørge for å følge med på gjennomføring og resultater dersom det er blitt iverksatt tiltak. Dette kan gjennomføres gjennom interne – eller tredjepartsvurderinger eller revisjoner som for eksempel ledelsens gjennomgang som utføres årlig.

5. Kommunisering

Gjennom åpenhet og informasjon som er offentlig tilgengelig, skal vi sørge for at berørte interessenter er informert om hvordan vi har håndtert evt negative konsekvenser som er avdekket, og tiltak som er satt i verk.

6. Gjenoppretting

Dersom Magne Hope AS avdekker avvik i vår verdikjede, skal vi påse at dette blir rettet opp i og håndtert etter gjeldende lovverk og standarder for gjenoppretting.

Ønsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss.

    Har du spørsmål om våre tenester som entreprenør i Bergen og omegn – ta kontakt med oss via kontaktskjema eller på telefon 56 16 76 50.